สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

THE UNION OF THAI TRADITIONAL MEDICINE SOCIETY

อาคารกรมการแพทย์ 6 (DMS.6) กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

Department of Medical Services Building 6, Ministry of Public Health, Nonthaburi Province

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย…..สุโขอโยธยา สาขา ขอนแก่น