ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย

       “ทศวรรษที่สองแห่งวงการแพทย์แผนไทยที่ได้ก้าวมาสู่สังคมประชาชนคนไทย และก้าวไกลสู่สายตาประชาคมโลก ”ท่าน อร่าม อามระดิษ” เป็นผู้ริเริ่มกระบวนการก่อตั้งสถาบันเพื่อส่งเสริมวงการแพทย์แผนไทยให้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมและความ มั่นคง ด้วยพลังความคิดและความสามารถ จนก่อให้เกิด “ พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พุทธศักราช ๒๕๕๖ ”

         ‘สุโขอโยธยา’ เป็น ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ดำเนินงานโดยผู้อำนวยการศูนย์ โดย คุณชินพัฒน์ แสงทอง ซึ่งมีประสบการณ์งานด้านผลิตบุคลากรทำงานด้านนวดแผน ไทยและ Spa therapist ระดับโรงแรมทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศมากกว่า 5 ปี วัตถุประสงค์ของ สุโขอโยธยา คือ ต้องการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ที่สนใจรวมทั้งบุคคลทั่วไปให้มีอาชีพติด ตัว และเพิ่มทักษะความรู้ภูมิปัญญาไทยให้เกิดการนำไปเผยแพร่ทั้งใน และต่างประเทศ

         ด้วยการเปิดหลักสูตรอบรมการนวดแผนไทย เพื่อผลิตบุคลากรคุณภาพชำนาญการ ด้านนวดไทยและ สปาไทย เพื่อ สร้างบุคลากรที่ต้องการทำงานระดับสปาอินเตอร์ ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ ทุกหลักสูตรโดยทั้งหมด 34 หลักสูตร เมื่อจบจะได้รับประกาศนียบัตร 2 ภาษา ทั้งไทยและอังกฤษ โดย สมาคม แพทย์แผนไทย แห่งประเทศไทย รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข